VI GÖR DET ENKLARE ATT INVESTERA I FASTIGHETER

VARFÖR INVESTERA I FASTIGHETER?


Många människor har en livslång dröm att köpa sin egen investeringsfastighet. En investering i mark, betong, tegel elller trä som med tiden växer till en förmögenhet för pension eller en ekonomiskt trygg framtid för kommande generationer.

Institutionella investerare ser fastigheter som en finansiell tillgångsklass inom kategorin alternativa investeringar. En investering som ger en bra diversifiering mot aktier och en betydligt högre avkastning än obligationer.

Svängningarna på fastighetsmarknaden är betydligt långsammare än rörelserna på aktie- och räntemarknaderna. Detta bidrar till att fastigheter som tillgångsslag generellt ger lägre risk än aktiemarknaden. Samtidigt är den löpande avkastningen betydligt högre än för obligationer. Dessutom ger investeringar i fastigheter ett bra skydd mot inflation och möjligheter till betydande värdetillväxt.


Statistik från branschorganen International Property Databank (IPD) och Svenskt Fastighetsindex (SFI), visar att den genomsnittliga totalavkastningen på fastighetsinvesteringar i Sverige har varit positiv under 22 av de senaste 25 åren.


SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR


JPAs investerare utgörs av ett brett nätverk med såväl institutionella som privata investerare som skjuter till kapital och saminvestarar i olika projekt under JPAs ledning. JPA skapar skräddarsydda lösningar utifrån marknadsläge och olika investerares behov.

REAL ESTATE
FAMILY OFFICE


JPA bistår privata investerare som besitter betydande kapital och har för avsikt att bygga upp en egen fastighetsportfölj. Vi bistår i allt från att utarbeta investeringsstrategi, identifiera, utvärdera och genomföra investeringar, skapa anpassade förvaltningslösningar och bistå vid avyttringar. Vid behov samordnar vi processen med ägarnas egna skattejurister, advokater och revisorer etc.

FASTIGHETSFONDER


JPA erbjuder möjlighet att investera i fastigheter genom genom fondliknande bolagsstrukturer som skräddarsys för olika investeringar. Fondstrukturen anpassas utifrån vilken typ av investerare som kommer att investera i fonden, storleken på kapitalbehov, tidshorsont och profil på investeringen. 

INSTITUTIONAL
INVESTOR SERVICES


JPA bistår svenska som internationella institutionella investerare, private equitybolag och investmentbanker som buyside advisors och local partners. Vi bistår i allt från att utarbeta investeringsstrategi, identifiera, utvärdera och genomföra investeringar, skapa anpassade förvaltningslösningar och bistå vid avyttringar. Vid behov samordnar vi processen med investerarnas egna skattejurister, advokater och revisorer etc.

unsplash